log in

Załącznik do regulaminu, RODO

Załącznik do regulaminu, RODO

RODO – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Firmę Sport Górski Jerzy Górski z siedzibą w Głogowie ul. Przemysłowa 3, (dalej „FSG”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Sport Górski Jerzy Górski ul. Piasta Kołodzieja 12/5 67 – 200 Głogów NIP.: 693-134-18-87

2.        Telefoniczny kontakt z FSG jest możliwy pod numerem telefonu: 504 225 878 lub 504 157 030  Adres e-mail FSG: biuro.gorski@wp.pl

3.        Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FSG przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)     umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;

b)    przygotowania i wydrukowania numerów startowych;

c)     przygotowania i wydania pakietów startowych;

d)    przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;

e)    rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;

f)      przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;

g)     umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;

h)    umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

i)      umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów;

j)      udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów;

k)      w przypadku skorzystania z zakwaterowania organizowanego za pośrednictwem FSG umieszczenie danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje FSG w celu organizacji.

4.        Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez FSG przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych FSG.

5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

6.        Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a)       pracownicy i współpracownicy FSG;

b)      podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;

c)       podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;

d)      wolontariusze FSG;

e)      firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z FSG przy organizacji;

f)        hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje FSG w celu organizacji;

g)       pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;

h)      osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;

i)        użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu;

7.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.

8.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 

9.        W związku z przetwarzaniem przez FSG Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a.       prawo dostępu do treści danych;

b.       prawo do sprostowania danych;

c.       prawo do usunięcia danych;

d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

10.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FSG Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

12.    FSG nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 

13.    W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FSG prosimy o    kontakt pod adresem mailowym  biuro.gorski@wp.pl